Vrh L

Vrh L

10.11.2021  Otec: Gogo Vikvel wolf Matka: Begy z Gryzovej svorky

LAKRIN Vikvel wolf – pes – SPKP 4440

LEON Vikvel wolf – pes – SPKP 4441

LORAN Vikvel wolf – pes – SPKP 4442

LUCA Vikvel wolf – pes – SPKP 4443

LUK Vikvel wolf – pes – SPKP 4444

LUNO OTIS Vikvel wolf – pes – SPKP 4445

LYCAON ANAKIN Vikvel wolf – pes – SPKP 4446

LARA Vikvel wolf – suka – SPKP 4447

LESAM Vikvel wolf – suka – SPKP 4448