Vrh H

Vrh H

29.11.2018  Otec: Taranis spod Ďumbiera Matka: Ember Vikvel wolf

HAKYM Vikvel wolf – pes– SPKP 3929 – DBK A/A a DLK 0/0, AsOfP1/67 Xv55,22 Xf107,46 DM N/DM DWN/N Xh0,647 Sk, SVP I – Chovný

HATI Vikvel wolf – pes – SPKP 3930 – DBK A/A a DLK 0/0

HAX Vikvel wolf – pes – SPKP 3931 – DBK A/A DLK 0/0 As14OfP3/65 Xv55,38 Xf110,77 DM N/N DW N/DW Xh0,647 Sk, SVP I – Chovný

HERA Vikvel wolf – suka – SPKP 3933 – DBK A/A a DLK 0/0

HERB Vikvel wolf – pes – SPKP 3932 DBK A/A a DLK 0/0 AsOfP1/65 Xv55,38 Xf110,77 DM N/DM DW N/DW Xh0,647 Sk, SVP I – Chovný