Vrh C

Vrh C

17.12.2012  Otec: Luk Radov dvor Matka: Ajša Vikvel wolf

Cord Vikvel wolf

Cayla Vikvel wolf

Cassie Vikvel wolf

Cokkie Vikvel wolf