Vrh H

Vrh H

29.11.2018  Otec: Taranis spod Ďumbiera Matka: Ember Vikvel wolf

Hakym Vikvel wolf

Hati Vikvel wolf

Hax Vikvel wolf

Hera Vikvel wolf

Herb Vikvel wolf