Vrh I

Vrh I

03.12.2020  Otec: Egon Vikvel wolf Matka: Begy z Gryzovej svorky

IZAR Vikvel wolf – pes – SPKP 4285

IBI DEXTER Vikvel wolf – pes – SPKP 4284