Vrh I

Vrh I

2.12.2020  Otec: Egon Vikvel wolf Matka: Begy z Gryzovej svorky

IZAR Vikvel wolf – pes –

IBI DEXTER Vikvel wolf – pes –