Vrh H

Vrh H

29.11.2018  Otec: Taranis spod Ďumbiera Matka: Ember Vikvel wolf

HAKYM Vikvel wolf – pes–

HATI Vikvel wolf – pes –

HAX Vikvel wolf – pes –

HERA Vikvel wolf – suka –

HERB Vikvel wolf – pes –