Vrh I

Vrh I

12.2.2020  Otec: Egon Vikvel wolf Matka: Begy z Gryzovej svorky

IZAR Vikvel wolf

IBI DEXTER Vikvel wolf